22 سپتامبر 2018

کانگ فو توآ ۲۱ – هفت مایگاه

هفت مایگاه کانگ فوتوآ-۲۱ براساس دانشکده انشاء تن و روان:
۱-   فیزیولوژی
۲-   پزشکی
۳-    روانشناسی
۴-    انشاء علوم وتاریخ
۵-   فلسفه
۶-   روح وروان
۷-   ذن

مایگاه اول: فیزیو لوژی ، فعالیتهای بدنی براساس ۷۳۰۰۰تکنیک ، ترکیب وعکس العمل سازی

مایگاه دوم : پزشکی ، شناخت فیزیکی و شیمیائی تن ، متکی برمحاسبات ریاضی ، علم الاعصاب ، طب سوزنی .

مایگاه سوم : روانشناسی تکنولوژی . به عنوان شناخت حرکت وسرعت فکراز خودآئی به خدائی

مایگاه چهارم :تاریخ وعلوم .یعنی فیزیک ، ریاضیات وشیمی

مایگاه پنجم :فلسفه . نگرش تفکرآمیز . فلسفه بدین منظور آفریده فکرانسان شد که انسان راآگاه کند به سلسله تجلیات حیات .

مایگاه ششم : روح وروان . شناخت روح ومراحل تکامل آن .

مایگاه هفتم :ذن .کشف راز مجهولات . پختگی فکردر ره یابی به عالم پنهان وجهان معنا .

 

 

مایگاه یکم

فیزیولوژی (فعالیتهای بدن انسانی)

جسم پایگاه تفکر و خاصیت جذب و درک آن بر اسرار هندسی و تولید انرژی و لمس امواج در آزمایشگاه عظیم بدن انسان است. فرهنگستان تن (کونگ فو توآ) متکی بر ۷۳۰۰۰ تکنیک ، ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیت های موجی به خود و کرات در مجموعه حرکات تا مرز توان سازی نیروهای فیزیکی و فیزیولوژی بدن انسانی است. برکشف این دنیای ناشناخته همچون راز کهکشان تا ذره ای پیش رفته و به درک اسرار فیزیک انسانی در کاوشیم و در جهان بوده ها به زیبا ترین توان تن و به ره آئین مهر بقا بکوششیم .

 

مایگاه دوم

پزشکی

درکی بر احوال موجودات زنده و تفکری بر ارزیابی تن از طریق طب سوزنی، علم العصاب، فیزیولوژی (ماده و انرژی)، خاصیت فیزیکی و شیمیایی متکی بر محاسبات ریاضی بر بنیان کاوشی نو و ره گردی بر بازتاب جهان ماده (خاصیت جرمی) و روان گرایی (سرعت تا بی جرم ) بر روند آموزش و اساس دانشکده توآ رهنمودن است.

 

مایگاه سوم

روان شناسی

رهنوردان اندیشه با کشفیات و فرضیات و ایجاد تحولات، انسان را در امواج حیات حیران و سرنوشت و نابسامانی او را فرمان داده اند این مایگاه رهنمونی به برد عصر هیجان زده و حل مشکل حال و آینده نوجوانان ، زنان و مردان و اندیشه انسان را بر نهایت سرعت تصویر جسم به درک فکر نگهبان نمودن است .

 

مایگاه چهارم

انشاء علوم و تاریخ

اندیشیدن، استدلال و تفکر در محور علوم عالم از تولد تا تولد اندیشه ها از طریق دانش زمان به درک حیات رسیدن است. در مایگاه دوم از زبان علم بر محور فیزیک، ریاضیات، شیمی اندیشه انسان را پروریدن و وی را بطور بارور به جهان اسرار آمیز رهنمون کردن است.

 

مایگاه پنجم

فلسفه گرایی ( نگرش تفکر آمیز)

پژوهشی در ورای انکار و شک و رسیدن به فراسوی مرزی که شکی منطقی ما را به قاطعیت راهبر شود. این بیان انسان را در جهان بر آگاهی زیست پنهان، یکسـان در دست اندیشـیدن و در بحر تفکر فرو رفتـن و ترسیم دریافـت و درک را به نفس کشـیدن تا به آرامش و روشن بینی در جهان انسان رسیدن است.

 

مایگاه ششم

روح و روان

روح فریاد اندیشه و در نتیجه گرد هم آیی تن و روان، با ایجاد تفکر و تمرکز و گونه ای تبدیل ماده بر سرعت جرم و تبدیل خاصیت انرژی از ماهیت به ذات و سلسله مجهولات را پیمودن است. روح و روان در نمود اندیشه انسان و انسان شاهکار جهان….. و اندیشه جهان یعنی انسـان ….. پس انسـان در برترین توانایان در علوم کیهان و هر انسـان متکی بر زمان، پس انسـان به درک راز جهـان و نمـود بـودن  وی در بی پایان و این راز دانایان به دریافت بی زمان است.

 

مایگاه هفتم

جهان مجهولات

فراتر از خویشتن

پختگی فکر زمان در تفکری بی زمان

(فراتر از خویشتن): به عالم پنهان و جهان معنا و به دنیای نگرش تفکر ها رسیدن است .

(فراتر از خویشتن):جهان آفرینش را بوییدن و راز هستی بخش را جوییدن است.

(فراتر از خویشتن): جهان تابش امواج و رابطه آن با سلسله اعصاب و بهره گیری از منبع انرژی حیات و بر نهایت سرعت و اندیشه و خاصیت اندیشه در ماده به کنکاش کردن است.

(فراتر از خویشتن): به انشاء اسرار فیزیکی تن، به ره آورد حالات و حرکات متکی بر ریاضیات، روان شناسی تکنولوژی، علم گرایی، فلسفه گرایی، فیزیولوژی (پزشکی ) و به روح و روان رسیدن است.

راز عالم پنهان از ازل انتظاریست بر آدمیان،کنون عصاره جهان سیاره زمین دانشکده انشاء تن و روان که به جوشش تن، معبد میخوانیمش و به روان خاصیت پنهان بی مبداء بر آدمیان که بی منشاء هر فکری به خود غره اند.

چیست جهان آزمونگاه پر توان از پایان بی آغاز تا آغازی بی پایان.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *