20 جولای 2018

گنجینه نوامیس – سخن پیر

گنجینه نوامیس – سخن پیر

کانگ فو توآ ۲۱ – سخن پیر

ای همراهان وقت خویش را هدر ندهید،که قاصـــــدان مــــــرگ درکمــیــننـد . ازفرا گرفته های خود برای نمایـش دادن استـفاده نـکنیـد . انـرژی خود رابی دلـیل هدر ندهید، چون حمال انرژی خواهید شد .اگر می خواهیـــــد کسی شوید هیچکس مباشید وهیــــچ مگوئید، فقط عمل کنید . بدون نمایش وتظاهر بدانید آنانکه با زبان شیرین با شما سخن می گویند راز حرکات واندیشه سازنده شما راندارند ومی خواهند شما را نیز به پایان بکشند تا برشما حاکم باشند . ای همراهان وهمدلان از تازه ره یافتگان بی تفکرسودی مخواهید واسرار اندیشه خودرا برآنان مشکافید .وقت خویش رابا نادانان وبی درکان مگذرانید . شمشیر به نادانان ندهید . که اولین ضربه آن شمشیر به سینه خودتان می نشیند . کانگ فو دنیای اندیشه است .دنیائی که اگر آن را بشکافیم به دریای بی کران دست می یابیم .آرزومند آن مباش که چیزی غیر آنچه هستی باشی ولی بکوش درکمال آنچه هستی باشی .تنها معنای زندگی معنائی است که انسان با شکوفا ساختن نیروهای نهفته دردرونش به زندگی می دهد.

تو آ

Dean’s Words

Companions! Don’t waste your time that messengers of death arein theambush. Don’t use your knowledge for show. Don’t waste your energy so you will be porter of energy. If you want to be a good man don’t be nobody, don’t say anything just do without show and pretense. Know that Those whospeak very fine and sweet with you don’t have secret of your motions and thought. And they want to pull down you for domination on you. Companions and Sympathetic! Don’t use unwise newcomers and don’t open your secrets of thought. Don’t spend your time with ignorant and unwise people. Don’t give you’re sword to ignorant people that first goal of sword is yourselves. Kang fu is the world of thought. A world that if we open it reach to a unlimited sea. Don’t wish to be someone else but try to be a best one. The only meaning of life is something that men give life by efflorescence of hidden forces in its inner

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *