20 اکتبر 2018

نوجوانان مرکزی

 

کلاس نوجوانان مرکزی دانشکده شهربابک با مربیگیری:سیر راهدار پوریا نبی زاده
روز های زوج
ساعت 18:15 الی 19:45سالن مرکزی: خیابان ولی عصر (عج). کوچه ولی عصر 12

 

سیرراهدار پوریا نبی زاده
متولد 1375 شهربابک

تاریخ شروع فعالیت در کانگ فو توآ 21 : 1378/01/16

عضو هیئت آزمون دانشکده شهربابک از سال 1387
کمک مربی کلاس خردسالان مرکزی از سال 1387
مربی کلاس خردسالان مرکزی از سال 92
مربی کلاس نوجوانان مرکزی از 30 خرداد 94
مسئول فنی دانشکده شهربابک – انار از ابتدای سال 92 تا کنون
عضو کمیته بازرسی دانشکده شهربابک در سال 85